Sunday, June 26, 2011

Fourth year Theology Residents 2011 -2012

         Aravind Louis -Varanasi.

Sathish Philip Kadam - Nashik.

      Aravind Xaxa - Amaravati.
G. Mathyas Reddy - Hyderabad


Michael Francis - Aurangabad.

           Sibil Sebastine - Dippu.
    Shibu Rajarathinam - Jaipur.